سوابق شغلی و اجرایی:

۱- رئیس مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)

۲- دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه شهید بهشتی

۳- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۴- عضوکمیسیون ملی یونسکو (باحکم وزیر علوم)

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association