شما اینجا هستید
اخبار » استقبال از «همایش ملی پاد» با بازتاب‌های گسترده‌ی رسانه‌ای همراه شد

لینک برخی از بازتاب‌های رسانه‌ای مَجازی این همایش ملّی به شرح زیر می‌باشد..

بعضی سایت‌های خبری:

http://fna.ir/bmklqg

https://www.mehrnews.com/news/4305816/دشمن-تنها-در-دخانیات-و-شبکه-های-ماهواره-ای-ایران-را-تحریم-نمی

https://www.mehrnews.com/news/4305836/فوت-سالیانه-۶-میلیون-نفر-از-مردم-جهان-در-اثر-مصرف-دخانیات

https://www.mehrnews.com/news/4305820/سالیانه-یک-میلیارد-دلار-در-کشور-هزینه-استعمال-دخانیات-می-شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6544468/%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%89-%D9%83%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

https://www.yjc.ir/fa/news/6544463/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

https://www.yjc.ir/fa/news/6544429/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

https://www.mehrnews.com/news/4305807/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3

https://www.mehrnews.com/news/4305848/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7

http://www.tabnak.ir/fa/news/802634/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C

https://www.farsnews.com/news/13970304000776/%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

https://www.farsnews.com/news/13970304000783/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

https://www.farsnews.com/news/13970304000780/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86

https://www.farsnews.com/news/13970304000783/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

https://www.farsnews.com/news/13970304000776/%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

http://www.irna.ir/fa/News/82925723/

http://hamshahrionline.ir/details/406434/Lifeskills/heathsubpage

https://snapp.taxi/receipt/mr7VLg8myPoQBJNRZnzbGjdY9W4JAzgY9qKXAqvV5OE173wrapx6M0lke0W6/?locale=fa

https://snapp.taxi/receipt/ML9zgVy7RnQa3mYvWp19lLE8BdDdexXmYv2JAqNkoZOP0GM56jbwXrzexaPy/?locale=fa

http://tehran.farsnews.com/news/13970304000774

http://tehran.farsnews.com/news/13970304000758

http://tehran.farsnews.com/news/13970304000743

http://tehran.farsnews.com/news/13970304000736

http://tehran.farsnews.com/news/13970304000730

http://iranMD.com/e1eA1

http://iranMD.com/RryZ2

https://www.mehrnews.com/news/4305816/دشمن-تنها-در-دخانیات-و-شبکه-های-ماهواره-ای-ایران-را-تحریم-نمی

https://www.mehrnews.com/news/4305836/فوت-سالیانه-۶-میلیون-نفر-از-مردم-جهان-در-اثر-مصرف-دخانیات

https://www.mehrnews.com/news/4305820/سالیانه-یک-میلیارد-دلار-در-کشور-هزینه-استعمال-دخانیات-می-شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6544463/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

https://www.yjc.ir/fa/news/6544429/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

http://hamshahrionline.ir/details/406434/Lifeskills/heathsubpage

 

برخی شبکه‌های تلگرامی:

کانال خبر فوری AkhbareFori@

کانال «ایران پزشک» iranMDnews@

همشهری آنلاین

ایران تایمز iran_times@

خبر آنلاین KhabarOnline_IR@

آنتی بیوتروریسم antibioterorism_asli@

 

«روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان»

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association