روز: اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
رواج قانونی یک آسیب

در شماره ۲۹ ماهنامه کارت قرمز می خوانید : تبعات تصویب طرح استفساریه مستثنی شدن قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی چیست؟کدام یک عمومی ترند؛قهوه خانه ها یا خودروهای شخصی

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association