روز: اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
آیت الله سید حسن معین شیرازی در فضای سالگرد تحریم تنباکو، صنعتِ دخانیات را پایگاه استعمار در کشورها خواند

آیت الله سید حسن معین شیرازی در فضای سالگرد تحریم تنباکو توسط آیت الله میرزای شیرازی در دفتر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان حضور یافت و با ترسیم افق فعالیت‌ای پیشگیری و کنترل دخانیات در کشور، این صنعت را از فنون استعمار دانست.

سالگرد لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت میرزا حسن شیرازی

جنبش یا نهضت تحریم تنباکو، توسط میزای شیرازی در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو (انحصار-مونوپل) در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل گرفت.کشور ایران در عصر قاجار از لحاظ اقتصادی اوضاع آشفته‌ای داشت که بخشی از آن به نظام استبدادی بازمی‌گشت. ، تنزل بهای صادرات ایران در مقابل بهای واردات از اروپا و افت وحشتناک قیمت نقره که پول رایج ایران بود، نارضایتی عمومی را در میان مردم افزایش داده بود و از سوی دیگر ضعف و ناتوانی دولت باعث حضور و نفوذ گسترده ممالک قدرتمند اروپایی در ایران شده بود. به‌طوری‌که نفوذ انگلستان و روسیه در ایران به روش‌های مختلف به چپاول اموال و دارایی‌های ملی ایرانیان انجامیده بود.

بازگشت همه به سوی اوست

حاج عزیزالله علاءالدینی عضو هیئت امناء جمعیت بدرود حیات گفت.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association