روز: خرداد ۲۳, ۱۳۹۷
نشست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  با جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان در جهت همکاری‌های مشترک علمی و اجتماعی

این هم‌اندیشی پیرامون بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری‌های مشترک علمی-اجتماعی با محوریت مبارزه با دخانیات، همچنین کمک به تجهیز کتابخانه‌ی دانشکده صورت پذیرفت.
جلسه‌ی مذکور با حضور دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ریاست دانشکده، دکتر فاطمه نوغانی معاون اداری و مالی، دکتر فاطمه خوشنوای فومنی مدیر دفترریاست ، شیما سادات عطری مدیر روابط عمومی و همچنین زهرا صدر مسئول واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان در دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

تغییر شیوه توزیع سراسری سیگار در کشور

توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی از این پس فقط  از طریق سامانه جامع تجارت صورت می گیرد و توزیع خارج از سامانه قاچاق تلقی خواهد شد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association