سنجش میزان وابستگی به نیکوتین


اطلاعات فردی
  
سوالات
لطفا یک پاسخ را برای هر پرسش انتخاب کنید.
1- چه مدت بعد از بیدار شدن، اولین سیگارتان را روشن می‌کنید؟
قبل از پنج دقیقه بین 5 تا 30 دقیقه 31 تا 60 دقیقه
2- آیا خودداری از کشیدن سیگار در مکان‌هایی که استعمال دخانیات ممنوع است، برای شما دشوار است؟ (مکان‌هایی مانند کتابخانه، رستوران،...)
بله خیر
3- کدام سیگار برای شما مهم است و دوست ندارید آن را ترک کنید؟
اولین سیگاری که صبح می‌کشم هر نوع سیگاری
4- در یک روز چند نخ سیگار می‌کشید؟
10 نخ یا کمتر 20- 11 30- 21 31 نخ و بیشتر
5- آیا صبح‌ها بیشتر سیگار می‌کشید؟
بله خیر
6- آیا اگر بیمار باشید و بیشتر روزتان در بستر به سر ببرید باز هم سیگار می‌کشید؟
بله خیر