TCRC: Tobacco Control Research Center

معرفی بانک اطلاعاتی


برای دسترسی به پایان‌نامه‌ها، مقالات و طرح‌های پژوهشی موجود در بانک اطلاعات، می توانید با جستجوی کلیدواژه‌های مربوط و مرتبط با دخانیات و یا در صورت اطلاع از نام نویسنده، یا عنوان اثر نتایج مورد نظر خود را مشاهده کنید.