اخباراخبار جمعیتاخبار زنان و دخانیاتزنان و دخانیاتویژه

به مناسبت هفته بهداشت مدارس و سلامت منتشر شد

با همکاری واحد زنان «جمعیت»

سلامتی کودکان یکی از اساسی‌ترین هدف فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌های بین المللی است. بررسی محیطی بهداشت مدارس و تأثیر حضور مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی، موضوع مهمی است که در جهت اعتلای اهداف آموزشی سهم بسیار بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد. شرکت‌های چندملیتی دخانیات به منظور افزایش مصرف دخانیات در دنیا، روی نوجوانان هدف گذاری کرده‌اند و مصرف دخانیات به وسیله نوجوانان به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در همه نقاط دنیا مطرح است و برنامه‌های ارتقاء سلامت را می‌طلبد.با توجه به حساس بودن سن نوجوانی و این واقعیت که مصرف دخانیات عمدتاً در سنین نوجوانی شکل می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی « جمعیت»، به نقل از واحد زنان- طبق پژوهش انجام شده در سال ۱۳۹۱ بین ۱۰۵۱۱ تعداد مدرسه ابتدایی صورت گرفته و نمونه‌ها شامل ۲۰۰ مدرسه ابتدایی دخترانه در سطح کشور، از ۳۰ استان، و براساس آمار وزارت آموزش و پرورش و به روش تصادفی خوشه‌ای ساده انتخاب شده است. نمونه شامل ۱۰۰ مدرسة دارای مربی بهداشت و ۱۰۰ مدرسة فاقد مربی بهداشت بوده است.

اساس داده‌های پژوهش بین وضعیت بهداشت محیط مدارس و حضور یا عدم حضور مربی بهداشت در ۱۹ مورد از متغیرهای بهداشت محیطی اختلاف آماری معناداری مشاهده شد.

براساس نتایج بیان شده، حضور مربیان بهداشت در مدارس منجر به بهبود وضعیت بهداشت محیطی مدارس خواهد شد. هر چند ایجاد چنین شرایطی موضوعی چند بعدی بوده و عوامل و متغیرهای مختلفی علاوه بر حضور یا عدم حضور مربی بهداشت می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد. [۱](اکرم حافظی)

همچنین پژوهشی در ۱۱ کشور اروپایی از دانش‌آموزان ابتدایی که در معرض دود دست دوم سیگار در ورودی های بیرونی مدارس قرار داشتند، در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ انجام گرفته است. با توجه به وضعیت اجتماعی- اقتصادی سطح منطقه، سیاست ممنوعیت سیگار، شیوع سیگار کشیدن و منطقه جغرافیایی بررسی شد. غلظت نیکوتین در ۲۲۰ ورودی مدرسه مورد مطالعه قرار گرفت. برای محاسبه نیکوتین از حد کمی آزمایشگاهی ۰.۰۶ میکروگرم بر مترمکعب به عنوان نقطه استانه استفاده شد. نیمی از مدارس در مناطق محروم بودند. نیکوتین در ۴۵.۹% از ورودی های بیرونی مدارس قابل تشخیص بود، در ۲۹.۱% بوی دود، در ۴۳.۲% افراد سیگاری، در ۷۵.۰% ته سیگارهای دورریخته شده و در ۱۴.۶% زیرسیگاری مشاهده شد. افراد سیگاری بیشتر در مدارس در مناطق با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر دیده شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد استعمال دخانیات در ورودی‌های مدرسه در فضای باز، در معرض دود دست دوم در اروپا است. این یافته‌ها از گسترش ممنوعیت استعمال دخانیات در ورودی‌های بیرونی مدارس حمایت می‌کند. [۲]

پیشنهاد می شود:برنامه‌ریزان حوزه سلامت، مداخلات جامعی را به منظور بهبود عوامل فردی و محیطی مؤثر در مصرف دخانیات

طراحی و اجرا نمایند تا بتوانند مصرف سیگار و قلیان را در بین نوجوانان خصوصاً دختران کاهش دهند.

۱- مقاله مقایسه بهداشت محیط مدارس با رویکرد ارتقای سطح آموزش ملی در مدارس ابتدایی دخترانة دارای مربی و فاقد مربی بهداشت

۲-نویسنده:اکرم حافظی تاریخ چاپ مقاله: پاییز ۹۱ در فصلنامه نوآوری آموزشی شماره ۴۳

Secondhand smoke exposure and other signs of tobacco consumption at outdoor entrances of primary schools in 11 European countries

www.elsevier.com/locate/scitotenv

  1. E.Henderson et al. / Science of the Total Environment 743 (2020) 140743

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟