مرکز تحقیقاتمقالاتویژه

مقاله طرح پژوهشی با عنوان آسیب‌‌شناسی شیوع دخانیات در جوامع روستایی -مطالعه موردی استان کرمانشاه منتشر شد

روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ در جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات طرح پژوهشی با عنوان آسیب‌‌شناسی شیوع دخانیات در جوامع روستایی -مطالعه موردی استان کرمانشاه، توسط مجری طرح آئیژ عزمی ارائه شد .

چکیده این طرح به شرح زیر ارائه می‌شود:

زمینه و اهداف: شیوع دخانیات در تمامی مناطق کشور وجود داشته و نواحی روستایی از این قائده مستثنی نیستند. لذا برنامه ریزی برای کاهش استعال دخانیات در نواحی روستایی یک ضرورت بوده و بر این اساس این مقاله با هدف آسیب شناسی شیوع دخانیات در جوامع روستایی در استان کرمانشاه انجام شد.

مواد و رو‌‌ش‌ها: روش شناسی تحقیق بر اساس دو روش کمی و کیفی بوده است. روش تحقیق کیفی پارادایم تفسیرگرایی و روش تحقیق گراندد تئوری است. حجم نمونه ۴۵ نفر بر اساس نمونه گیری وضعی تا نقطه اشباع تعیین شد. این مشارکت کنندگان در دو گروه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی و گروه دوم مسئولان و کارشناسان مربوط به کنترل دخانیات تقسیم شده اند. نمونه گیری با کمک نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفت. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه آماری ۴۱۷ نفر بوده است که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بالغ بر ۲۱۲ نفر از میان ۹ روستای استان کرمانشاه تعیین شد. روش نمونه گیری در روستاها نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده است.

یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که مقوله اصلی شیوع دخانیات ۵ مقوله اصلی فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، روابط شهر و روستا، رسانه ها، بهداشتی، آموزش است. برای کاهش مصرف دخانیات در نواحی روستایی راهبردهای آموزش مردم بومی، گسترش خدمات بهداشتی، توسعه زیرساخت ها، اشتغال زایی، محرومیت زدایی از روستاها و فرهنگ سازی مفید است. همچنین یافته های حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان از وجود رابطه معنی داری بین شیوع دخانیات و که ۷ مولفه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، روابط شهر و روستا، رسانه ها، بهداشتی و آموزش بر شیوع دخانیات در نواحی روستایی دارد.

نتیجه گیری: تصورات اشتباه نبود دخانیات در روستاها و بی توجهی و بی اعتمادی به علم پزشکی در کنار تحصیلات پایین از جمله عواملی هستند که برنامه های کاهش دخانیات در روستاها را با چالش روبرو می کنند. همچنین بی‌توجهی دولت و سرمایه گذاری محدود دولت و نهادهای عمومی از جمله علل گسترش شیوع دخانیات هستند.

*تهیه شده در واحد تحقیقات کنترل دخانیات

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟