.اخباراخبار جمعیتویژه

روزشمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۱۴۰۲ اعلام شد

حفظ ﺳﻼﻣت ﻣردم ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﺗبلیغات دﺧﺎﻧﯾﺎت

روزشمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۱۴۰۲ ( ۴ لغایت ۱۰ خردادماه) اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی «جمعیت »، هرساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دخانیات۳۱ ماه می (۱۰خردادماه) اقدامات گسترده‏ای حول محور شعار سازمان جهانی بهداشت به‌منظور ارتقای آگاهی جامعه جهانی در مورد اثرات زیان‌بار استفاده از محصولات دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات انجام ‏می‏شود.

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳، بر عنوان People need food, not tobacco” ” مردم به غذا نیازد دارند نه به دخانیات” تاکید  دارد.

پیرو جلسه هماهنگی برگزاری هفته ملی بدون دخانیات، شعار هفته ملی بدون دخانیات سال۱۴۰۲ “ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﻣردم ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دﺧﺎﻧﯾﺎت” تعیین و عناوین هفته ملی  بدون دخانیات ( ۴ لغایت ۱۰ خردادماه) اعلام شد.

پنجشنبه ۴ ﺧرداد: ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﻣﯽ  ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻣﻌه ۵ ﺧرداد: ﻧﻘﺶ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺷنبه  ۶ ﺧرداد: ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ  و ﺳﻮداﮔﺮان دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﺼﺮف و ﻗﺎﭼﺎق دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﯾﮑﺷﻧﺑه  ۷ ﺧرداد : ﻫﻨﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن 

دوﺷنبه ۸ ﺧرداد : ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮك دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺳه شنبه ۹ ﺧرداد: دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری، ﻧﻮزاد و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ

چهارشنبه ۱۰ ﺧرداد: ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬایی

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟